EBD brake 11

این سیستم که روی ترمز ABS نصب می شود در واقع نوعی کمک ترمز محسوب می شود که وظیفه آن توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ ها می باشد و مخفف عبارت Electronic Brake force Distribution می باشد.

تقسيم كننده الكترونيكینيرویترمز (که به سیستمEBD  شناخته می شود) با سيستم ضد قفل كار میكند تا نيروی ترمز را به تناسب به چرخهایجلو، عقب، چپ و راست تقسيم كند. اين امر باعث میگردد تادر شرایط زیر پایداری خودرو حفظ شود.

  • ترمزگرفتن در شرایطی که اصطکاک چرخ های خودرو با سطح جاده متفاوت است.
  • ترمز گرفتن در شرایطی که خودرو ، بار یا مسافران زیادی را حمل می کند.
  • ترمز گرفتن در پیچ ها.
  • ترمز گرفتن در حالتی که توزیع بار بر روی چرخ های خودرو متقارن نیست.

حالت اول: ترمزگرفتن در شرایطی که اصطکاک چرخ های خودرو با سطح جاده متفاوت است.

برای مثال فرض کنید دو عدد از چرخ های اتومبیل شما در سمت چپ ، روی یخ باشد و دو چرخ دیگردر سمت راست ، بر روی آسفالت و شما در حال رانندگی با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت باشید.

سپس ناگهان ترمز بگیرید.

EBD brake 10 

حال اگر اتومبیل شما فقط به سیستمABS مجهز باشد ، به محض ترمز گرفتن ، اتومبیل شما به طرف آسفالت منحرف می شود و از مسیر خارج می شود، چرا که به علت تقسیم مساوی نیروی ترمز بین چهار چرخ ، چرخ هایی که در محیط لیزتر قرار دارند (به علت اصطکاک کمتر با سطح جاده) بیشتر لیز خورده و جلوی خودرو به سمت آسفالت منحرف می شود.

ولی سیستم EBD با تقسیم نیروی ترمز مانع از لیز خوردگی و انحراف خودرو می شود.

مثلا در مثالی که زده شد اگر سیستم EBD فعال باشد ، این سیستم ، نیروی ترمز سمت چپ (سمت لغزنده) را کم تر می کند تا لیز خوردگی در دو سمت خودرو برابر شود و در نتیجه خودرو منحرف نشود.

البته سیستم ABS مانع قفل شدن چرخ ها در قسمت لیز تر می شود یعنی اگر خودرو  ABSهم نداشته باشد شرایط بدتر شده و چرخ ها در قسمت لیز تر قفل می شوند و در نتیجه سرعت انحراف خودرو بیشتر می شود.

نکته: شن از آسفالت لیز تر است ، زمین خیس از زمین خشک لیزتر است ، یخ از شن و آسفالت خیس هم لیزتر است.

حالت دوم: ترمز گرفتن در شرایطی که خودرو ، بار یا مسافران زیادی را حمل می کند.

برای توضیح بهتر مطلب به شکل زیر نگاه کنید.شکل به سه قسمت A,B,C تقسیم شده است.

EBD brake 02

در قسمت  Aراننده بدون بار و سرنشین در حالیکه با سرعت حرکت می کند ترمز می کند و در مسافت معینی توقف می کند.

در قسمت B راننده همراه سرنشینان در حالیکه با سرعت حرکت می کند ، ترمز می کند که به علت سنگین تر بودن خودرو ، سیستم EBD به چرخ های عقب نیروی بیشتری وارد می کند تا توقف خودرو زودتر امکان پذیر شود.

در قسمت C راننده همراه سرنشینان در حالیکه با سرعت حرکت می کند ، ترمز می کند که به علت سنگین تر بودن خودرو ، و نداشتن سیستم EBD توقف خودرو نسبت به حالت B خیلی دیرتر انجام می شود.

نکته:اصولا و به طور کلی هر چه مقدار بار و تعداد سرنشینان بیشتر باشد توقف خودرو دیرتر انجام می شود ولی سیستم EBD چنانکه در شکل B مشاهده می کنید ، با افزایش نیروی ترمز خودرو در چرخ های عقب سعی دارند مسافت طی شده طی سیکل ترمز گیری را کاهش دهد.

در تصویر بعدی می توانید نیروی ترمز اضافی که به چرخ های عقب خودرو وارد می شود را به صورت فلش های کوچک قرمز رنگی که در پایین خودرو ها کشیده شده ببینید؛ هرچقدر نیروی ترمز بیشتری از طرف کامپیوتر خودرو به ترمز ها وارد شود، فلش بلندتر می شود.

ترتیب نشان داده شده دقیقا مانند شکل بالا می باشد یعنی قسمت بالای شکل زیر، شرایط حالت A در شکل بالا را دارد ، قسمت وسط شکل زیر شرایط حالت B در شکل بالا و قسمت پایین شکل زیر شرایط حالت C در شکل بالا را دارد.

EBD brake 03

به تصویر توجه کنید ، همانطور که می دانید نیروی ترمز به چرخهای جلو بیشتر وارد می شود که در قسمت اول فلش قرمز مربوط به چرخ جلو بلندتر است.

در حالت دوم که سیستم EBD فعال است ، نیروی ترمز چرخ های عقب را برابر نیروی ترمز چرخ های جلو قرار می دهد و خودرو به سرعت متوقف می شود.

در حالت سوم که خودرو سیستم EBD ندارد ، طبق حالت معمول نیروی ترمز وارد به چرخ های جلو بیشتر بوده و خودرو نمی تواند ترمز گیری قابل قبولی داشته باشد.

شکل زیر هم دقیقا همین فرایند را در یک خودروی وانت نشان می دهد.

EBD brake 04

شکل زیر نمودار این فرایند را نشان می دهد ؛ محور عمودی نیروی ترمز وارده به چرخ های عقب ، محور افقی نیروی ترمز وارده به چرخ های جلو و تفاوت نمودارهایی که با رنگ سبز مشخص شده اند را می بینید.

EBD brake 05 

حالت سوم: ترمز گرفتن در پیچ ها

هنگامی که اتومبیل در یک پیچ می باشد ، نیروی وارد به هر چرخ متفاوت می باشد.(به علت نیروی گریز از مرکز به چرخ هایی که در سمت مخالف جهت دور زدن هستند،وزن و نیروی بیشتری وارد می شود.) این نیروی اضافه در شکل زیر با فلش های زرد رنگ نمایش داده شده که به یک سمت خودرو وارد می شود.

EBD brake 06

برای درک بهتر مطلب به عکس های زیر دقت کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، نیروی گریز از مرکز به چرخ هایی وارد می شود که در سمت مخالف دور زدن قرار دارند که این نیرو باعث ایجاد فشار بر کمک فنر های سمت مخالف دور زدن می شود و  کمک فنرها ، این نیرو را به چرخ وارد کرده و در نهایت ، چرخ ، نیروی گریز از مرکز را به زمین وارد می کند.

 EBD brake 07

در شکل زیر هم نیروی گریز از مرکز به سمتی که خودرو به زمین نزدیک شده است وارد شده.

EBD brake 08حال فرض کنید راننده ای در حال پیچیدن ترمز کند ، در این حالت هم به خاطر نیروی متفاوت بر روی چرخ ها ، نیروی ترمز باید بر روی هر چرخ متفاوت از چرخ دیگر وارد شود مگر نه ممکن است کنترل خودرو از دست راننده خارج شود.

برای مثال در شکل زیر خودرویی نمایش داده شده که توزیع مناسب نیروی ترمز در پیچ بر روی هر چرخ آن نشان داده شده است ؛ مقدار نیروی ترمز با بلندی طول فلش های قرمز نشان داده شده است.

EBD brake 09

حالت چهارم: ترمز گرفتن در حالتی که توزیع بار بر روی چرخ های خودرو متقارن نیست.

فرض کنید در یک خودرو علاوه بر راننده یک نفر با وزن زیاد بر روی صندلی عقب خودرو پشت سر راننده یا پشت صندلی کنار راننده نشسته باشد ، در این صورت مانند حالت های دوم  و سوم  نیروی وارد بر هر چرخ متفاوت خواهد بود و برای ترمز گیری مطمئن ، نیاز به سیستم EBD می باشد تا نیروی ترمز را به هر چرخ متناسب با نیروی وزن وارد به آن چرخ وارد کند.

این حالت(توزیع بار نا متقارن بر روی چرخ ها)مخصوصا در وانت ها ، کامیون ها و اتوبوس ها بیشتر از خودرو های سواری اتفاق می افتد و لزوم استفاده از این سیستم را در چنین وسائلی بیشتر می کند.

EBD brake 12

به صورت خلاصه می توان گفت:

سیستم ترمز  EBDمخصوص تقسیم نیرو بر روی چهار چرخ برای حفظ تعادل مي باشد . اين سيستم ترمز در جهت توقف کامل خودرو با کمک  ECU(کامپیوتر یا مغز خودرو) و چهار سنسور و کانال مجزا برای هرچرخ کمک می نمايد در شرايط جاده ای متفاوت هر چرخ را به تنهايی کنترل نماید و مانع از انحراف و تغيير جهت خودرو در شرایط جاده ای لغزنده و بارانی ، خاکی ، دست انداز ،ترمزهای شدید و ناگهانی و یا زمانی که توزیع وزن روی چرخ ها متفاوت است می شود .

بالا
پایین