سیستم های پایداری خودرو به مجموعه ای از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی اطلاق می شود که وظیفه ی آنها حفظ پایداری خودرو می باشد ( هنگام رانندگی مخصوصا در پیچ ها و هنگام ترمز گرفتن ، شتاب گرفتن و روی سطوح لغزنده)

سیستم های پایداری خودرو روز به روز در حال گسترش است و با پیشرفت تکنولوژی ، کمیت و کیفیت این سیستم ها افزایش می یابد.

سیستم هایی که تا به امروز گسترش یافته اند به چند دسته قابل تفکیک می باشند.

ABS

EBD

ESP

EBA

CBC

HAC

DAK

TCS

ARP

نکته مهم این که شرکت های خودروسازی ممکن است همین تکنولوژی ها را با نام دیگری به کار بگیرند در حالیکه سیستم همان سیستم است و هیچ تفاوتی ندارد برای مثال سیستم TCS با نام ASR نیز در برخی شرکت های خودروسازی به کار گرفته می شود.

ASR=TCS

بالا
پایین