جستجوی مطالب سایت

فرمان هیدرولیکمکانیزم فرمان هیدرولیک دقیقا مانند مکانیزم فرمان ساده اتومبیل می باشد و فقط تجهیزاتی جهت تقویت نیروی فرمان ، به سیستم اضافه شده اند ، تقویت نیروی فرمان دهی باعث می شود تا راننده با نیروی کمتری فرمان را بپیچاند یعنی سیستم هیدرولیک فرمان با نیروی هیدرولیک ، جهت پیچاندن غربیلک فرمان ، به راننده کمک می کند.

جعبه فرمان هیدرولیک

در شکل زیر یک جعبه فرمان هیدرولیک را مشاهده می کنید که کاملا شبیه جعبه فرمان های معمولیست منتها چند قطعه و عضو به آن اضافه شده اند ، قسمت صورتی رنگ ، سیلندر هیدرولیک جعبه فرمان می باشد که به جعبه فرمان هیدرولیک اضافه شده ، قطعه سبزرنگ شیر هیدرولیکی فرمان می باشد و میله های آبی رنگ در واقع لوله های هیدرولیکی جعبه فرمان می باشند. در ادامه همین صفحه ، عملکرد و وظیفه هرکدام از این اجزا را خواهیم گفت.

جعبه فرمان هیدرولیک

پمپ هیدرولیک فرمان

تمامی خودروهایی که دارای فرمان هیدرولیک می باشند ، دارای پمپ هیدرولیک فرمان می باشند ، این پمپ مکانیکی ، نیرو و انرژی را توسط تسمه از میل لنگ دریافت می کند و با استفاده از این انرژی ، مایع هیدرولیک فرمان را از یک لوله مکش کرده و با فشار زیاد به لوله ی دیگری پمپ می کند ، در شکل زیر یک مدل پمپ هیدرولیک فرمان را مشاهده می کنید ، این پمپ با پولی سیاه رنگ ، قدرت خود را از تسمه متصل به میل لنگ گرفته ، مایع هیدرولیک را از سوراخ قرمز رنگ مکش کرده و با فشار به سوراخ زرد می فرستد ، هر کدام از این سوراخ ها به لوله های هیدرولیک متصل می شود و این لوله ها به سمت شیر هیدرولیک می روند.

پمپ هیدرولیک فرمان

مخزن روغن هیدرولیک

معمولا مخزن ذخیره روغن هیدرولیک به پمپ هیدرولیک متصل می شود مانند شکل زیر که پمپ هیدرولیک خاکستری و مخزن ذخیره مشکی می باشند.

مخزن روغن هیدرولیک

عملکرد سیستم هیدرولیک فرمان

عملکرد کلی هیدرولیک فرمان را در شکل زیر می بینید ، روغن هیدرولیک با رنگ قرمز نشان داده شده ، پمپ هیدرولیک ابتدا توسط لوله هیدرولیک C ، مایع هیدرولیک را از شیر هیدرولیک مکش کرده ، مایع وارد مخزن می شود و سپس از مخزن ، توسط لوله هیدرولیک A مکش می شود و به پمپ هیدرولیک می رسد ، پمپ هیدرولیک ، مایع را با فشار به لوله هیدرولیک B می فرستد بنابراین به شیر هیدرولیک ، یک لوله پرفشار B و یک لوله مکش C متصل می شود (به جهت فلش های شکل دقت کنید)

عملکرد سیستم هیدرولیک فرمانحال شیر هیدرولیک با این لوله های پرفشار و مکش چه می کند ؟ چگونه به راننده کمک می کند؟

به شکل زیر نگاه کنید ، خوب دقت کنید دنده شانه ای فرمان (که با چپ و راست شدنش چرخ ها چپ و راست می شوند) با شماره 4 نشان داده شده ، پیستون شماره 3 زائده ایست که بر روی عضو شماره 4 قرار دارد یعنی اگر پیستون شماره 3 به راست و چپ برود ، عضو شماره 4 و در نتیجه چرخ ها را به راست و چپ می برد ، اگر بتوانیم مایع هیدرولیک پرفشار به لوله 5 تزریق کنیم و همچنین مایع را از لوله شماره 6 مکش کنیم ، فشار از سمت چپ به پیستون شماره 3 آمده و مکش از سمت راست ایجاد می شود و در نتیجه پیستون شماره 3 به سمت راست می آید و عضو 4 و چرخ ها را با قدرت بسیار ، به سمت راست حرکت می دهد.

شیر هیدرولیک فرمانحال اگر در شکل بالا ، لوله 6 پرفشار و لوله 5 مکش باشد ، پیستون 3 و چرخ ها به سمت چپ حرکت می کنند ، وظیفه ایجاد مکش و فشار در لوله های شماره 5 و 6 ، وظیفه شیر هیدرولیک شماره 2 می باشد ، این شیر ، فشار را از لوله 7 و مکش را از لوله 8 دریافت می کند (لوله های 7 و 8 به پمپ هیدرولیک متصل هستند).

بنابراین هنگامی که راننده غربیلک فرمان را به سمت راست بچرخاند ، میله شماره 1 (در شکل بالا) علاوه بر حرکت دادن مکانیکی دنده شانه ای شماره 4 (که در فرمان معمولی نیز بود) به شیر هیدرولیکی شماره 2 فرمان می دهد تا لوله فشار 7 را به لوله 5 وصل کند و لوله مکش شماره 8 را به لوله 6 ، با این اتفاق ، فشار پمپ با چند واسطه به سمت چپ پیستون شماره 3 منتقل شده و با فشار در یک سمت و مکش در سمت دیگر ، باعث کمک به راننده جهت پیچاندن فرمان به سمت راست خواهد شد و بالعکس.

در شکل زیر لوله های شماره 5 و 6 ، همچنین ورودی های 7 و 8 شیر هیدرولیک شماره 2 را در جعبه فرمان سیاه رنگ مشاهده می کنید.

اجزای جعبه فرمان هیدرولیک

 

برچسب هاtag

sixth ll

لیست کامل مطالب

بالا
پایین