cbc brake 07

وظیفه سیستم CBC ، کنترل نیروی ترمز بین چرخ های خودرو با توجه به سرعت هر چرخ می باشد؛این سیستم برای حفظ پایداری خودرو در حین ترمز کردن در پیچ ها ساخته شده است.

همانطور که می دانید هر چه شعاع یک دایره بیشتر باشد،محیط آن بیشتر است؛پس اگر خودرویی محیط یک دایره را طی کند،چرخ هایی که خارج دایره هستند چون در شعاع بیشتری از مرکز دایره قرار دارند،مسیر بیشتری را طی می کنند.

cbc brake 01

از مطلب فوق می توان اینگونه برداشت کرد که هنگامی که خودرو در داخل پیچ حرکت می کند،چرخ هایی که در خارج پیچ قرار دارند (فاصله ی بیشتری از مرکز شعاع دایره ی پیچ دارند) گردش بیشتری می کنند نسبت به چرخ هایی که در داخل پیچ قرار دارند؛این پدیده به این علت است که چرخ هایی که در خارج پیچ قرار دارند،به علت فاصله ی بیشتر از مرکز شعاع پیچ مسیر بیشتری را طی می کنند.

cbc brake 02

برای مثال در شکل زیر چرخ هایی که مشاهده می کنید نسبت به چرخ هایی که در پشت تصویر قرار دارند،گردش بیشتری می کنند.

cbc brake 03

برای درک علت این پدیده،شکل زیر،وضعیت چرخ های یک اتومبیل در پیچ را نشان داده است و شعاع گردش هر چرخ را نشان داده است.

شعاع گردش چرخ های سمت راست اتومبیل با r1 و شعاع گردش چرخ های سمت چپ اتومبیل با r2 نشان داده شده است و چون r1 بزرگتر از r2 می باشد،پس محیط دایره ی r1 بیشتر است،بنابراین مسیر طی شده توسط چرخ های سمت راست اتومبیل بیشتر است؛در هر پیچ ،اصطلاحا به دایره ای با شعاع r1 در شکل زیر دایره ی خارجی پیچ گفته شده و به دایره ای با شعاع r2 در شکل زیر دایره ی داخلی پیچ گفته می شود.

نکته:در شکل بالا خط های سبز،مسیر طی شده توسط چرخ های عقب،و خط های قرمز،مسیر طی شده توسط چرخ های جلو،در هر طرف اتومبیل را نشان می دهند.اما همانطور که می بینید،در یک طرف خودرو،اختلاف مسیر طی شده توسط چرخ های عقب و جلو نا چیز است و قابل اغماض می باشد.

چرخ هایی که در دایره خارجی قرار دارند برای اینکه بتوانند به چرخهایی که در دایره داخلی قرار دارند برسند،باید سرعت بیشتری در پیچ داشته باشند.پس تا اینجا اثبات کردیم که در پیچ سرعت سمت چپ و راست خودرو با هم متفاوت می باشد و هرچه پیچ تندتر باشد،اختلاف سرعت چپ و راست خودرو نیز بیشتر می باشد.(پیچ تند تر یعنی شعاع کلی اش کمترباشد،خطرناک تر باشد،نیاز به کاهش سرعت بیشتری قبل از ورود به آن باشد)

حال اگر راننده ای در پیچ ترمز کند،به علت مساوی بودن نیروی ترمز در سمت چپ و راست خودرو و نامساوی بودن سرعت چرخ ها در سمت چپ و راست خودرو،تعادل خودرو به هم می خورد و امکان دارد در صورت شدید بودن ترمز،خودرو به یک سمت منحرف شود.

برای رفع این مشکل سیستم CBC طراحی شده که نیروی ترمز را با توجه به سرعت هر چرخ، به آن وارد می کند و ترمز گرفتن در پیچ را بدون از دست رفتن کنترل خودرو ممکن می سازد.

شکل زیر نیروی ترمز وارده شده به چرخ ها را با رنگ سبز مشخص کرده(بزرگتر بودن فلش سبز به معنای بیشتر بودن نیروی ترمز وارد به چرخ می باشد)و همانطور که می بینید در وسط تصویر که خودرو در پیچ نمی باشد،نیروی ترمز وارد به چرخ های هر دو سمت خودرو برابر است ولی در سمت چپ و راست تصویر،که خودرو در حال دور زدن و ترمز گرفتن است،چرخ هایی که در دایره ی خارجی پیچ قرار دارند،نیروی ترمز بیشتری می گیرند(چون سرعت بیشتری دارند)و چرخ هایی که در دایره ی داخلی پیچ قرار دارند،نیروی ترمز کمتری دریافت می کنند(چون سرعت کمتری دارند).

cbc brake 04

شکل زیر(سمت چپ)خودرویی بدون داشتن سیستم CBC را نشان داده که در پیچ ترمز می کند و چون نیروی ترمز در همه ی چرخ ها یکسان وارد می شود و چرخ سمت چپش سرعت کمتری دارد،به دور آن چرخ می چرخد.(انحراف پیدا می کند)

ولی در سمت راست تصویر،سیستم CBC با کنترل نیروی ترمز به هر چرخ با توجه به سرعت آن،مانع از انحراف خودرو می شود.

cbc brake 05

ممکن است این سوال به ذهن برسد که تفاوت این سیستم پایداری که به نام CBC می شناسیم با سیستم پایداری EBD چیست؟ چون همانطور که می دانید یکی از چهار وظیفه ی سیستم EBD حفظ تعادل خودرو هنگام ترمز گرفتن در پیچ ها می باشد.

برای درک این پاسخ در یک صفحه ی جدید اینجا کلیک کنید.

بالا
پایین