DIFFERENCE OF CBC EBD

ممکن است این سوال به ذهن برسد که تفاوت سیستم CBC با سیستم EBD در خودرو چیست؟

 چون همانطور که می دانید یکی از چهار وظیفه ی سیستم EBD حفظ تعادل خودرو هنگام ترمز گرفتن در پیچ ها می باشد.

برای درک این پاسخ ابتدا هردو سیستم را با دقت مطالعه نمایید.

برای مطالعه ی سیستم CBC در یک صفحه ی جدید اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه ی سیستم EBD در یک صفحه ی جدید اینجا کلیک کنید.

سپس متن زیر را بخوانید.

خودروی زیر در حال گردش به دور یک پیچ می باشد و سمت راست خودرو که با فلش زرد رنگ مشخص شده نه تنها به علت نیروی گریز از مرکز،وزن بیشتری تحمل می کند بلکه چرخ های همان سمت هم(که با فلش زرد مشخص شده)تعداد دور بیشتری در پیچ می زنند.

EBD brake 06

سیستم EBD از سنسورهای سنجش وزن در هر چرخ کمک می گیرد و بر اساس آن نیروی ترمز را اعمال می کند ولی سیستم CBC از سنسورهای سنجش دور در هر چرخ کمک می گیرد و بر اساس آن نیروی ترمز را اعمال می کند،یعنی وظیفه ی هر دو اکر چه حفظ تعادل خودرو هنگام ترمز گرفتن در پیچ می باشد ولی روش هر کدام فرق دارد.

سیستم EBD تنها بر اساس وزن روی هر چرخ ترمز را کنترل می کند ولی سیستم CBC تنها بر اساس تعداد دور روی هر چرخ ترمز را کنترل می کند،

استفاده همزمان از هردو سیستم می تواند تضمین پایداری خودرو،هنگام ترمز گرفتن در پیچ باشد.

بالا
پایین